Algemene voorwaarden

De magazijnsoftware (hierna “Software”) wordt u via een webapplicatie bij wijze van Software as a Service (SaaS) aangeboden door het bedrijf Tezcan IT Solutions BV (hierna “Shiplyt”). Shiplyt gebruikt hiervoor de volgende handelsnamen: Shiplyt. Aan het gebruik van de Software zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door de Software te gebruiken en/of af te nemen, gaat u hiermee akkoord.

Eigendoms- en gebruiksrechten

 1. De Software is het intellectueel eigendom van Shiplytof haar licentiegevers.
 2. Shiplyt verleent u hierbij, voor de duur van de overeenkomst, een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht ten aanzien van de Software.
 3. Gegevens die u opslaat of verwerkt via de Software is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers).
  Shiplyt heeft een beperkt gebruiksrecht om deze gegevens in te zetten om de overeenkomst uit te voeren en het gebruik van de Software mogelijk te maken, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.
 4. U krijgt geen toegang tot de broncode van de Software.
 5. Shiplyt zal geen kennisnemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via de Software, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Shiplyt daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Shiplyt zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.


Gebruik van de Software

 1. Om de Software te kunnen gebruiken, moet u zich eerst aanmelden. Nadat uw aanmelding is afgerond en uw omgeving is ingericht, kunt u in uw eigen omgeving op uw account inloggen en de Software gebruiken.
 2. Het is verboden de Software te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de Software van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.
 3. In het bijzonder is het verboden de Software op dusdanige wijze te gebruiken dat overlast of hinder voor andere gebruikers ontstaat. Onder meer valt hieronder het inzetten van eigen scripts of programma's voor het up- of downloaden van grote hoeveelheden data, of het excessief vaak doen van aanroepen van de Software.
 4. Indien Shiplyt constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Shiplyt zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Shiplyt zonder waarschuwing ingrijpen.
 5. Indien naar het oordeel van Shiplyt hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de Software of derden en/of van de dienstverlening via internet is Shiplyt gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 6. U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Shiplyt mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord en optionele twee-factor-authenticatie (2FA), onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen.
 7. Shiplyt kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Shiplytvan alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.
 8. Shiplyt levert tegen vergoeding bijkomende consultancy en implementatie diensten. Deze diensten kunnen op locatie dan wel online door Shiplyt worden verricht. Deze vormen van dienstverlening zijn geen vast onderdeel van de Software en dienen apart te worden afgenomen. De kosten van deze diensten worden apart op aanvraag geoffreerd en worden na akkoord afzonderlijk in rekening gebracht.


Privacy en beveiliging

 1. Met de Software verwerkt u persoonsgegevens. Shiplyt treedt hierbij op als verwerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens; u bent de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerkingsverantwoordelijke is jegens derdenaansprakelijk voor de schade of het nadeel, voortvloeiende uit het niet-nakomen van de in de privacywetgeving genoemde verplichtingen.
 2. Shiplyt draagt zorg voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich binnen de infrastructuur van Shiplyt bevinden.
 3. Shiplyt maakt gebruik van TLS-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van gegevens en communicatie.
 4. Een verwerkersovereenkomst waarin aanvullende waarborgen zijn opgenomen met betrekking tot de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens maakt integraal onderdeel uit van de overeenkomsten tussen u en Shiplyt. 


Continuïteit

 1. Shiplyt zal u onverwijld op de hoogte stellen indien haar financiële positie zodanig verslechtert dat de bedrijfscontinuïteit van Shiplyt of de continuïteit van de uitvoering van de Software in gevaar dreigt te komen of komt. Partijen zullen in dat geval zo spoedig mogelijk te goeder trouw de consequenties voor de uitvoering van de Software en de mogelijke oplossingen bespreken om de bedrijfscontinuïteit en de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. Shiplyt heeft juridische en praktische maatregelen genomen teneinde haar continuïteit te borgen.


Beschikbaarheid en onderhoud

 1. Voor de punten met betrekking tot beschikbaarheid en onderhoud wordt verwezen naar de Service Level Agreement Standaard.


Vergoeding

 1. Aan het gebruik van de Software is een vergoeding per maand, kwartaal of jaar verbonden. Deze vergoeding dient steeds vooraf te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen. De kosten verbonden aan het gebruik van de Software zijn vermeld op de website van Shiplyt.
 2. Indien u consultancy en/of implementatie op locatie als dienst heeft afgenomen geschiedt facturatie tegen het dan geldende dagtarief of dagdeeltarief. Bij online consultancy en/of implementatie geschiedt facturatie op basis van het dan geldende dagdeeltarief met een minimum van één dagdeel door Shiplyt. 
 3. Geplande werkzaamheden voor consultancy en/of implementatie diensten kunnen tot 10 werkdagen voor aanvang zonder kosten worden geannuleerd of gewijzigd. Bij annulering of wijzing die tussen de 10 en 5 werkdagen voor aanvang van de geplande werkzaamheden plaatsvindt, is 50% van de kosten verschuldigd. Bij iedere latere annulering of wijziging is Shiplyt gerechtigd 100% van de kosten van de geannuleerde of gewijzigde dienst(en) in rekening te brengen.
 4. Shiplyt zal voor alle verschuldigde bedragen een factuur sturen, en is daarbij gerechtigd elektronisch te factureren. Betaling kan worden verricht via automatische incasso of door het bedrag zelf over te maken naar de bankrekening van Shiplyt.
 5. De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien u niet tijdig betaalt, bent u vanaf 14 dagen na de datum van de factuur van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 6. Shiplyt kan haar abonnementen en diensten in de toekomst wijzigen waarvoor een andere prijs geldt. Ook kunnen er extra functionaliteiten aangeboden worden waarvoor een andere prijs geldt. Als Shiplyt haar prijzen wijzigt, dan wordt dit minimaal 1 maand van tevoren meegedeeld. Indien u het niet met de wijziging eens bent, dan kunt u de overeenkomst opzeggen. Blijft u na die 1 maand gebruikmaken van Shiplyt, dan geeft u daarmee aan dat u akkoord bent met de wijziging. Shiplyt kan elk jaar de prijzen aanpassen op basis van de inflatiecorrectie. Ook dit zal Shiplyt minimaal 1 maand van tevoren aan u melden. Ook in dat geval kunt u de overeenkomst opzeggen.
 7. Shiplyt is steeds gerechtigd te verlangen dat u voldoende zekerheid stelt teneinde uw betalingsverplichtingen na te nakomen.
 8. Als u de rekeningen voor het gebruik van de Software niet voldoet, heeft Shiplyt het recht het gebruik van de Software, evenals andere diensten die u bij Shiplyt en/of de aan haar gelieerde ondernemingen afneemt, stop te zetten dan wel te beperken.

Aansprakelijkheid

 1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Shiplyt beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald voor de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schade brengende gebeurtenis. Als Shiplyt voor de schade verzekerd is, dan beperkt onze aansprakelijkheid zich tot het bedrag dat onze verzekeraar uitkeert.
 2. Shiplyt is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking schriftelijk bij Shiplyt meldt.
 4. U vrijwaart Shiplyt voor alle aanspraken van derden en stelt Shiplyt hiervoor volledig schadeloos, behoudens aanspraken van derden die het gevolg zijn van nalatigheid van de zijde van Shiplyt.
 5. In geval van overmacht is Shiplyt nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, een (d)dos aanval, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Duur en opzegging

 1. Deze voorwaarden gaan in zodra u voor het eerst gebruikt maakt van de dienst en loopt dan gedurende de contractperiode zoals vastgelegd in de overeenkomst. Indien er geen specifieke contractperiode is vastgelegd geldt de standaard contractperiode van 1 (één) maand.
 2. Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met steeds deze zelfde periode. U kunt steeds tegen het einde van de in lid 1 bedoelde duur opzeggen met een opzegtermijn van 1 (één) maand. Deze opzegmogelijkheid geldt ook voor Shiplyt.
 3. Van de in het vorige lid bedoelde termijn kan worden afgeweken. In de overeenkomst kan een andere opzegtermijn zijn overeengekomen. De opzegtermijn zoals vermeld in de overeenkomst is leidend.

 Wijzigingen voorwaarden

 1. Shiplyt mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen. Dit geldt niet voor de tarieven, voor de wijziging van tarieven wordt verwezen naar artikel 6 lid 6.
 2. Shiplyt zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de Shiplyt nieuwsbrief per e-mail, zodat u daar kennis van kunt nemen.
 3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de Software na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Overige bepalingen

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de Rechtbank Noord-Holland, Locatie Haarlem.
 2. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Shiplyt wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
 3. U verklaart akkoord te zijn met ontvangst van communicatie per e-mail via het e-mailadres dat u bij Shiplyt heeft opgegeven.
 4. Shiplyt is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de Software of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
 5. Indien een bepaling in deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. 
Klaar om tijd en kwaliteit te verbeteren?

Vraag een demo aan en laat je adviseren.